Sri Lalitha Sahasranama Stothram (Vedic Hymns)

A personal invocation to the Divine Mother to help heal the wounded feminine on our Earth plane.
—-
Sri Lalitha Sahasranama Stothram sung by M.S.Sheela.

Content Source:

M. S. Sheela – Topic
49 min
Sanskrit Transliteration:
Sinduraruna vigragam, trinayanam, manikyamaoli spharat
Taranayaka shekharam, smitamukhim, aapinavakshoruham
Panibhyam, alipurnaratna chashakam, raktotpalam bibhratim
Saomyam ratna ghatasdha raktacharanam
Dhyayetparamanbikam

Sree-mata shree maha-ragyni shreematsinha-saneshvaree

Chidagni kunda-sanbhuta deva-karya samudyata ॥ 1 ॥
Udyadbanu saha-srabha chatur-bahu saman-vita
Raga-svarupa pashadya krodha-karanku-shojvala ॥ 2 ॥

Mano-rupekshu kodanda pancha tanmatra sayaka
Nijaruna prabha-pura majabhramhanda mandala ॥ 3 ॥

Chanpaka shoka punnaga saogandhika lasatkacha
Kuruvinda mani shrenee kanatkotira mandita ॥ 4 ॥

Ashtami chandra vibhraja dalikasdhala shobhita
Mukha-chandra kalankabha mruga-nabhi visheshaka ॥ 5 ॥

Vadanas-mara mangalya gruhatorana chillika
Vaktra-lakshmi pari-vaha chalan-minabha lochana ॥ 6 ॥

Nava-chanpaka pushpabha nasa-danda virajita
Tarakanti tiraskari nasa-bharana bhasura ॥ 7 ॥

Kadanba manjari klupta karna-pura mano-hara
Tatanka yugali-bhuta tapa-nodupa mandala ॥ 8 ॥

Padma-raga shila-darsha pari-bhavi kapolabhuh
Nava-vidruma binbashree nyakkari radanachada ॥ 9 ॥

Shudha vidyankurakara dvijapankti dvayojvala
Karpura-vitikamoda samakarsha digantara ॥ 10 ॥

Nijasanlapa madhurya vinirbhastitakachapi
Mandasmita prabhapura majatkamesha manasa ॥ 11 ॥

Anakalita sadrusya chubuka shree virajita
Kamesha bada mangalya sutra-shobhita kandhara ॥ 12

Kanakangada keyura kamaniya bhujanvita
Ratnagrai-veya chintakalola mukta phalanvita ॥ 13 ॥

Kameshvara prema-ratna mani prati-panastani
Nabhyalavala romali lata phala kuchadvaei ॥ 14 ॥

Lakshya romalata bharata samunneya madhyama
Stana-bhara dalanmadhya patta-bandha-valitraya ॥ 15 ॥

Arunaruna kaostunbha vastra bhasvatkatitati
Ratna kinkinikaramya rashanadama bhushita ॥ 16 ॥

Kamesha-gynata saobhagya marda-voru dvayanvita
Manikya makuta kara janudvaya virajita ॥ 17 ॥

Endra-gopa parikshipta smaratunabha janghika
Guda-gulpha kurma prushtajaeishnu prapadanvita ॥ 18 ॥

Nakhadidhiti sanchanna samajana tamoguna
Padadvaya prabhajala parakruta saroruha ॥ 19 ॥

Shinjanamani mangira mandita shrepadanbuja
Marali mandagamana maha-lavanya shevadhih ॥ 20 ॥

Sarvaruna navadyangi sarvabharana bhushita
Shiva-kameshvarankasdha shiva svadhinavallabha ॥ 21 ॥

Sumeru madhyasdha-shrunga shreemannagara naeika
Chintamani gruhantahsdha pancha bramha sanasdhita ॥ 22 ॥

Mahapadmatavi sansdha kadanba vanavasinee
Sudha sagara madhyasdha kamakshi kamadaeinee ॥ 23 ॥

Devarshigana sanghata stuyamanatma-vaibhava
Bhandasura vadhodyukta-shakti-sena samanvita ॥ 24 ॥

Sanpatkari samaruda sindhura vrajasevita
Asvarudadhishtitasva koti bhiravruta ॥ 25

Chakra-raja radharudha sarva-yudha parishkruta
Geya-chakra radha-ruda mantrini parisevita ॥ 26 ॥

Kiri-chakra radha-rudha dandanadha puraskruta
Jvalamalinikakshipta mahni prakara madhyaga ॥ 27 ॥

Bhandasainya vadhodyukta shakti vikrama harshita
Nitya parakra matopa nireekshana samutsaka ॥ 28 ॥

Bhanda-putra vadhodyukta balavikrama nandita
Mantrinyanba virachita vishangavadhatoshita ॥ 29 ॥

Vishukra pranaharana varahi viryanandita
Kameshvara mukhaloka kalpita shreganeshvara ॥ 30 ॥

Maha-ganesha nirbhinna vighnayantra praharshita
Bhanda-surendra nirmukta shastra pratyastra varshini ॥ 31 ॥

Karanguli nakhotpanna narayana dashakrutih
Mahapashupatastragni nirdagdha surasainika ॥ 32 ॥

Kameshvarastra nirdagda sabhandasura shunyaka
Bramhependra mahendradi devasansdhutavaibhava ॥ 33 ॥

Haranetragni sandagdakama sanjivanaoshadhih
Shreemadvagbhavakutaika svarupa mukhapankaja ॥ 34 ॥

Kantadhah-kati paryanta madhyakuta svarupinee
Shakti-kutaikatapanna katyadhobhaga dharinee ॥ 35 ॥

Mulamantratmika mulakutatraya kalebara
Kulamrutaikarasika kulasanketapaline ॥ 36 ॥

Kulangana lulantasdha kaolinee kulayogini
Akula samayantasdha samayachara tatpara ॥ 37 ॥

Muladharaika nilaya bramhagrandhi vibhedini
Manipurantarudita vishnugrandhi vibhedine ॥ 38 ॥

Aagyna-chakrantaralasdha rudra-grandhi vibhedini
Sahasraranbujaruda sudhasarabhivarshinee ॥ 39 ॥

Tatillata samaruchi shatchakropari sansdhita
Mahashakti-kundalini bisatantu taniyasi ॥ 40 ॥

Bhavani bhavanagamya bhavaranya kutarika
Bhadrapriya bhadra-murti rbhakta-saobhagyadaeini ॥ 41 ॥

Bhakti-priya bhakti-gamya bhakti-vashya bhaya-paha
Shanbhavi sharadaradhya sharvani sharmadaeini ॥ 42 ॥

Shankari shrikari sadhvi sarachandra nibhanana
Shatodari shantimati niradhara niranjana ॥ 43 ॥

Nirlepa nirmala nitya nirakara nirakula
Nirguna nishkala shanta nishkama nirupaplava ॥ 44 ॥

Nityamukta nirvikara nisprapancha nirashraya
Nitya-shudha nitya-budha niravadya nirantara ॥ 45 ॥

Nishkarana nishkalanka nirupadhirnirishvara
Niraga ragamadhani nirmada madanashini ॥ 46 ॥

Nishchinta nirahankara nirmoha mohanashinee
Nirmama mamatahantri nishpapa papanashini ॥ 47 ॥

Nishkrodha krodhashamani nirlobha lobhanashini
Nisanshaya sanshayaghni nirbhava bhavanashini ॥ 48 ॥

Nirvikalpanirabadha nirbheda bhedanashini
Nirnasha mrutyumadhani nishkriya nishparigraha ॥ 49 ॥

Nistula nilachikura nirapaya niratyaya
Durlabha durgama durga dukha-hantri sukhaprada ॥ 50 ॥

Dushta-dura duracharashamani doshavarjita
Sarvagyna sandrakaruna samanadhika varjita ॥ 51 ॥

Sarva-shaktimaei sarvamangala sadgatiprada
Sarveshvari sarvamaei sarvamantrasvarupini ॥ 52 ॥

Sarva-yantratmika sarvatantrarupa manonmani
Mahishvari mahadevi mahalakshmi rmrudapriya ॥ 53 ॥

Maharupa mahapujya mahapataka nashini
Mahamaya mahasatva mahashaktirmaharatih ॥ 54 ॥

Mahabhoga mahaishvarya mahavirya mahabala
Maha-bhudirmahasirdhirmahayogeshvareshvari ॥ 55 ॥

Mahatantra mahamantra mahayantra mahasana
Mahayaga kramaradya mahabhairava pujita ॥ 56 ॥

Maheshvara mahakalpa mahatandava sakshini
Mahakamesha mahishi mahatripurasundari ॥ 57 ॥

Chatushashtyupacharadya chatushashti kalamaei
Mahachatushashtikoti yogini ganasevita ॥ 58 ॥

Manuvidya chandra vidya chandramandala madhyaga
Charu rupacharuhasa charuchandra kaladhara ॥ 59 ॥

Charachara jagannadha chakraraja niketana
Parvati padmanayana padmarga samaprabha ॥ 60 ॥

Panchapretasanasina panchabramha svarupini
Chinmaei paramananda vigynanaghanarupini ॥ 61 ॥

Dhyanadhyatru dhyeyarupa dharmadharma vivarjita
Vishvarupa jagarini svapanti taijasatmika ॥ 62 ॥

Supta pragynatmika turya sarvavasdhavivarjita
Prushtikartri bramharupa goptri govindarupini ॥ 63 ॥

Sanharini rudrarupa tirodhanakarishvari
Sadashivanugrahada panchakrutya parayana ॥ 64 ॥

Bhanumandala madhyasdha bhairavi bhagamalini
Padmasana bhagavati padmanabha sahodari ॥ 65 ॥

Unmesha nimishotpanna vipanna bhuvanavalih
Sahasrashirshavadana sahasrakshi sahasrapat ॥ 66

Aabramhakitajanani varnashrama vidhaeini
Nijagyna rupanigama punyapunya phalaprada ॥ 67

Shruti simanta sindurikruta padabja dhulika
Sakalagama sandoha shukti sanputa maoktika ॥ 68 ॥

Purushardhaprada purna bhogini bhuvaneshvari
Ambika nadi nidhana haribramhendra sevita ॥ 69 ॥

Narayani nadarupa namarupa vivarjita
Hrinkari hrimati hrudya heyopadeyavarjita ॥ 70 ॥

Rajarajarchita ragyni ramya rajivalochana
Ranjani ramani rasya ranarkinkini mekhala ॥ 71 ॥

Rama rakenduvadana ratirupa ratipriya
Rakshakari rakshasaghni rama ramanalanpata ॥ 72 ॥

Kamya kamakalarupa kadanba kusumapriya
Kalyani jagatikanda karunarasasagara ॥ 73 ॥

Kalavati kalalapa kanta kadanbari priya
Varada vamanayana varunimadavihvala ॥ 74 ॥

Vishvadhika vedavidya vindhyachala nivasini
Vidhatri vedajanani vishnu maya vilasini ॥ 75 ॥

Kshetra-svarupa kshetreshi kshetrakshetragynapalini
Kshaya-vrudhi vinirmukta kshetrapala smarchita ॥ 76 ॥

Vijaya vimala vandya mandaru janavatsala
Vagvadini vamakeshi vahni mandala vasini ॥ 77 ॥

Bhaktimatkalpalatika pashupasha vimochani
Sanhruta sheshapakanda sadachara pravartika ॥ 78 ॥

Tapatrayagni santapta samahladana chandrika
Taruni tapasaradhya tanumadhya tamo-paha ॥ 79 ॥

Chiti statpadalakshyardha chidekarasa rupini
Svatyanandalavibhuta bramhadyananda santatih ॥ 80 ॥

Parapratyakchitirupa pashyanti paradevata
Madhyama vaikharirupa bhaktamanasa hansika ॥ 81 ॥

Kameshari prananadi krutagyna kamapujita
Shrungararasa sanpurna jaya jalandharasdhita ॥ 82 ॥

Odyana pita nilaya bindu mandala vasini
Rahoyaga kramaradhya rahastarpana tarpita ॥ 83 ॥

Sadyah prasadini vishvasakshini sakshivarjita
Shadanga devata yukta shadgunya paripurita ॥ 84 ॥

Nityaklinna nirupama nirvana sukhadaeini
Nitya shodashika rupa shree kantardha sharirini ॥ 85 ॥

Prabhavati prabha rupa prasiddha parameshari
Mulaprakruti ravyakta vyaktavyakta svarupini ॥ 86 ॥

Vyapini vividhakara vidya vidya svarupini
Mahakameshanayana kumudaklada kaomudi ॥ 87 ॥

Bhaktahardhatamobheda bhanumadbanu santatih
Shivaduti shivaradhya shivamurtishivankari ॥ 88 ॥

Shivapriya shivapara shishteshta shishta-pujita
Aprameya svaprakasha manovachamagochara ॥ 89 ॥

Chichakti shchetanarupa jadashakti jadatmika
Gayatri vyahruti sandhya dvijabrunda nishemita ॥ 90 ॥

Tatvasana tatvamaei panchakoshantarah sthita
Nisima mahima nitya-yaovana madashalini ॥ 91

Madagharnita raktakshi madapatala gandabhuh
Chandana drava digdhangi chanpeya kusumapriya ॥ 92 ॥

Kushala komalakara kurukulla kuleshvari
Kulakundalaya kaolamarga tatpara sevita ॥ 93 ॥

Kumara gananadhanba tushtih pushtirmati dhrutih
Shanti svastimati mantirnandini vignanashini ॥ 94 ॥

Tejovati trinayana lolakshi kamarupini
Malini hansini mata malayachala vasini ॥ 95 ॥

Sumukhi nalini subhruhu shobhana suranaeika
Kalakanti kantimati kshobhini sukshmarupini ॥ 96 ॥

Vajreshvari vamadevi vayovasdha vivarjita
Sideshvari sidhavidya sidhamata yashasvini ॥ 97 ॥

Vishudichakra nilaya raktavarna trilochana
Khatvangadi praharana vadanaika samanvita ॥ 98 ॥

Payasanna priya tvaksdha pashuloka bhayankari
Amrutadi mahashakti sanvruta dakinishvari ॥ 99 ॥

Anahatabjanilaya shyamabha vadanadvaya
Danshtrojvalakshamaladi dhara rudhira sasdhita ॥ 100 ॥

Kalaratryadishaktyao-ghavruta snigdhao-dana priya
Mahavirendra varada rakinyanba svarupini ॥ 101 ॥

Manipurabja nilaya vadanatraya sanyuta
Vajradikayudhopeta damaryadibhiravruta ॥ 102 ॥

Rakta-varna mansanishta gudanna pritamanasa
Samsta bhakta sukhada lakinyanba svarupini ॥ 103 ॥

Svadhishtananbujagata chaturvaktra manohara
Shuladyayudha sanpanna pitavarna tigarvita ॥ 104 ॥

Medhonishta maduprita bandinyadi samanvita
Dadyannasakta hrudaya kakini rupadharini ॥ 105 ॥

Muladharanbujarudha panchavaktrasdhi sanspdhita
Ankushadi praharana varadadi nishevita ॥ 106 ॥

Mudgaodanasaktachitta sakinyanba svarupini
Aagynachakrabja nilaya shuklavarna shadanana ॥ 107 ॥

Madyasansdha hansavati mukhyashakti samanvita
Haridranai karasika hakinirupa dharini ॥ 108 ॥

Sahasradala padmasdha sarvavarnopashobhita
Sarvayudhadharashukla sansdhita sarvatomukhi ॥ 109 ॥

Sarvaodana pritachitta yakinyamba svarupini
Svadhasvadha mati rmedha shrutih smrutiranuttama ॥ 110 ॥

Punyakirtih punyalabhya punyashravana kirtana
Pulomajarchita bandhamochani bandhuralaka ॥ 111 ॥

Vimarsharupini vidya viyadadi jagatprasuh
Sarvavyadhi prashamani sarvamrutyu nivarini ॥ 112 ॥

Agraganya chintyarupa kalikalmashanashini
Katyayani kalahantri kamalaksha nishevita ॥ 113 ॥

Tanbulapuritamukhi dadimikusumaprabha
Mrugashi mohini mukhya mrudani mitrarupini ॥ 114 ॥

Nityatrupta bhaktanidhi rniyantri nikhileshvari
Maityradi vasanalabhya mahapralayasakshini ॥ 115 ॥

Parashaktih paranishta pragynana ghanarupini
Madhvipanalasa matta matrukavarna rupini ॥ 116 ॥

Mahakailasa nilaya mrunala mrududorlata
Mahaniya dayamurti rmahasamrajyashalini ॥ 117 ॥

Aatmavidya mahavidya shreevidya kamasevita
Shree shodashaksharividya trikuta kamakotika ॥ 118 ॥

Katakshakinkaribhuta kamala kotisevita
Shirasdhita chandranibha phalasdhendra dhanuh prabha ॥ 119 ॥

Hrudayasdha ravi prakhya trikonantara dipika
Dakshayani daityahantri dakshayagyna vinashini ॥ 120 ॥

Darandolita dirghakshi darahasojvalanmukhi
Gurumurtirgunanidhi rgomata guhajanmabhuh ॥ 121 ॥

Deveshi dandanitisdha daharakasha rupini
Pratipanmukhyarakanta tidhimandala pujita ॥ 122 ॥

Kalatmika kalanadha kavyalapa vinodini
Sachamara ramavani savyadakshini sevita ॥ 123 ॥

Aadishakti rameyatma parama pavanakrutih
Anekakoti bramhanda janani divyavigraha ॥ 124 ॥

Klinkari kevala guhyakaivalya padadaeini
Tripura trijagadvandya trimurti stridasheshvari ॥ 125 ॥

Tryakshari divyagandhadya sindura tilakanchita
Uma shailendra tanaya gauri gandharava sevita ॥ 126 ॥

Vishvagarbha svarnagarbha varada vagadhishvari
Dhyanagamyaparichedya gynanada gynanavigraha ॥ 127 ॥

Sarvavedanta sanvedya satyananda svarupini
Lopamudrarchita lilaklupta bramhanda mandala ॥ 128 ॥

Adrushyadrushyarahita vigynatri vedyavarjita
Yogini yogada yogya yoganandayugandhara ॥ 129 ॥

Icchashakti gynashakti kriyashakti svarupini
Sarvadhara supratishta sadasadrupadharini ॥ 130 ॥

Ashtamurtirajajaitri lokayatra vidhaeini
Ekakini bhumarupa nirdvaita dvaitavarjita ॥ 131 ॥

Annada vasudha vrudha bramhatmaikya svarupini
Bruhati bramhani bhramhi bramhananda balipriya ॥ 132 ॥

Bhasharupa bruhatsena bhavabhava vivarjita
Sukharadhya shubhakari shobhana sulabhagatih ॥ 133 ॥

Rajarajishvari rajyadaeini rajyavallabha
Raja tkrupa rajapita niveshitanija shrita ॥ 134 ॥

Rajyalakshmih koshanadha chaturanga baleshvari
Samrajyadaeini satyasandha sagaramekhala ॥ 135 ॥

Dikshita daityashamani sarvaloka vashankari
Sarvardhadatri savitri sachidananda rupini ॥ 136 ॥

Deshakala parichinna sarvada sarvamohini
Sarsvati shastramaei guhanba guhyarupini ॥ 137 ॥

Sarvopadhivinirmukta sadashiva pativrata
Sanpradayeshvari sadhvi gurumandala rupini ॥ 138 ॥

Kulottirna bhagaradhya maya madhumatimahi
Gananba guhyakaradhya komalangi gurupriya ॥ 139 ॥

Svatantra sarvatantreshi dakshanamurtirupini
Sanakadi samaradhya shivagynana pradaeini ॥ 140 ॥

Chitkala nandakalika premarupa priyankari
Namaparayana prita nandividya nateshvari ॥ 141 ॥

Midhya jagadadhishtana muktida muktirupini
Lasyapriya layakari lajja ranbhadi vandita ॥ 142 ॥

Bhavadava sudhavrusthih paparanya davanala
Daorbhagya tula vatula jaradhvanta raviprabha ॥ 143 ॥

Bhagyabhi chandrika bhakta chittakeki ghanaghna
Rogaparvatadanbholi rmrutyudaru kutarika ॥ 144 ॥

Mahishvari mahakali mahagrasa mahashana
Aparna chandika chandamundasura nishudini ॥ 145 ॥

Ksharakshatmika sarvalokeshi visvadharini
Trivargadatri subhaga tryanbaka trigunatmika ॥ 146 ॥

Svargapavargada shudha japapushpa nibhakrutih
Ojovati dyutidhara yagynarupa priyavrata ॥ 147 ॥

Duraradhya duradhatsha patali kusumapriya
Mahati merunilaya mandara kusumapriya ॥ 148 ॥

Viraradhya viradrupa viraja vishvatomukhi
Pratyagrupa parakasha pranada pranarupini ॥ 149 ॥

Martanda bairavaradhya mantrini nyastarajyadhuh
Tripureshi jayatsena nistraigunya parapara ॥ 150 ॥

Satyagynananandarupa samarsya parayana
Kapardini kalamala kamadhukamarupini ॥ 151 ॥

Kalanidhih kavyakala rasagyna rasashevadhih
Pushtapuratana pujya pushkara pushkarekshana ॥ 152 ॥

Paranjyotih parandhamah paramanuh paratpara
Pashahasta pashahantri paramantra vibhedini ॥ 153 ॥

Murta murta nityatrupta munimanasa hansika
Satyavrata satyarupa sarvantaryamini sati ॥ 154 ॥

Bramhani bramhajanani bahurupa budharchita
Prasavitri prachandagyna pratishta prakatakruti ॥ 155 ॥

Praneshvari pranadatri panchashatpritarupini
Vishrunkhala viviktasdha viramata viyatprasuh ॥ 156 ॥

Mukunda muktinilaya mulavigraharupini
Bhavagyna bhavarogaghni bhavachakra pravartini ॥ 157 ॥

Chandasara shastrasara mantrasara talodari
Udarakirti rudhamavaibhava varnarupini ॥ 158 ॥

Janmamrutyu jaratapta janavishranti daeini
Sarvopanishadudghushta shantyatita kalatmika ॥ 159 ॥

Ganbhira gaganantahsdha garvita ganalolupa
Kalpanarahita kashtakanta kantardha vigraha ॥ 160 ॥

Karyakarananirmukta kamakeli tarangita
Kanatkanakatatanka lilavigrahadharini ॥ 161 ॥

Ajakshaya vinirmukta mugdha kshipraprasadini
Antarmukha samaradhya bahirmukha sudurlabha ॥ 162 ॥

Traei trivarganilaya trisdha tripuramalini
Niramaya niralanba svatmarama sudhasrutih ॥ 163 ॥

Sansara pankanirmagna samudharana sandita
Yagyna priya yagynakartri yajamana svarupini ॥ 164 ॥

Dharmadhara dhanadhyaksha dhanadhanya vivardhini
Viprapriya viprarupa vishvabhramanakarini ॥ 165 ॥

Vishvagrasa vidrumabha vaishnavi vishnurupini
Ayoniryoninilaya kutasdha kularupini ॥ 166 ॥

Viragoshtipriya vira naishkarmya nadarupini
Vigynanakalana kalyavidagdha vhaindavasana ॥ 167 ॥

Tatvadhika tatvamaei tatvamardha svarupini
Samagana priya saomya sadashiva kutunbini ॥ 168 ॥

Savyapasavyamargasdha sarva padvi nivarini
Svasdha svabhavamadhura dhira dhirasamarchita ॥ 169 ॥

Chaitanyardhya samaradhya chaitanya kusumapriya
Sadodita sadatushta tarunadityapatala ॥ 170 ॥

Dakshina dakshinaradhya darasmera mukhanbuja
Kaulini kevala narghya kaivalyapadadaeini ॥ 171 ॥

Stotrapriya stutimati shruti sanstuta vaibhava
Manasvini manavati maheshi mangalakrutih ॥ 172 ॥

Vishvamata jagadhatri vishalakshi viragini
Pragalbha paramodara paramoda manomaei ॥ 173 ॥

Vyomakeshi vimanasdha vajrini vamakeshvari
Panchayagyna priya panchapreta manchadhishaeini ॥ 174 ॥

Panchami panchabhuteshi panchasankhyopacharini
Shashvati shashvataishvarya sarmada shambhumohini ॥ 175 ॥

Dharadharsuta dhanya dharmini dharmavardini
Lokatita gunatita sarvatita shamatmika ॥ 176 ॥

Bandhuka kusuma prakhya balalila vinodini
Sumangali sukhakari suveshadya suvasini ॥ 177 ॥

Suvasinyarchana prita shobhana shudhamanasa
Bindutarpana santushta purvaja tripurambika ॥ 178 ॥

Dashamudra samaradhya tripura shrivashankari
Gynanamudra gynanagamya gynanagyneya svarupini ॥ 179 ॥

Yonimudra trikhandeshi trigunanba trikonaga
Anaghadbhuta charitra vanchitardha pradaeini ॥ 180 ॥

Abhyasatishayagynata shadadhvatita rupini
Avyajakarunamurti ragynanadhvanta dipika ॥ 181 ॥

Aabalagopavidita sarvanullanghyashasana
Shrichakrarajanilaya shrimatripurasundari ॥ 182 ॥
Shrichakrarajanilaya shrimatripurasundari 

Shri shiva shivashaktyaikya rupini lalitanbika
Shri shiva shivashaktyaikya rupini lalitanbika
Evam shri lalita devya namnam sahasrakam jaguh 
Evam shri lalita devya namnam sahasrakam jaguh ॥ 183 ॥
——-
————–

You may also like...

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *